python收集

2022-05-29 · 1222 人浏览

Pyqt5

清空子View

https://blog.csdn.net/Bit_Coders/article/details/119751953

验证可行,反向遍历子 View 删除。

存在性能问题,[3][4]的树状结构删除+重新构建会导致卡顿 400ms。

显示图片

https://blog.csdn.net/weixin_46180132/article/details/118178229

打开链接(本地/网址)

https://blog.csdn.net/u010087338/article/details/122321347

如果要打开本地文件,需要在前面加file:///

eg: file:///D:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe

数据库

https://zhuanlan.zhihu.com/p/75647632

QSS美化

qt-material

https://github.com/UN-GCPDS/qt-material

material 主题的pyqt5 主题

QtAwesome

https://pypi.org/project/QtAwesome/

矢量图标库

官网已更新到6.X+,这个库支持的图标是5.X,需要在5.X的仓库里搜索图标

Theme Jasmine by Kent Liao